[Địa lý 10] Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Nội dung cơ bản Địa lý 10: Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tạp và đời sống.
I. Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống
1. Trong học tập
- Học tại lớp
- Học tại nhà
- Kiểm tra

2. Trong đời sống
- Bảng chỉ đường
- Phục vụ các ngành sản xuất
- Trong quân sự

II. Sử dụng bản đồ atlat trong học tập 
* Những vấn đề cần lưu ý:
- Chọn bản đồ phù hợp.
- Đọc bản đồ phải tìm hiểu về tỉ lệ và kí hiệu bản đồ
- Xác định phương hướng trên bản đồ.
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trên bản đồ.
Được tạo bởi Blogger.