Hướng dẫn cách nhận xét bảng số liệu, biểu đồ chính xác nhất

CÁCH NHẬN XÉT CHUNG CHO BẢNG SỐ LIỆU CÓ NHIỀU NĂM VÀ 2 ĐỐI TƯỢNG TRỞ LÊN.

Cách nhận xét bảng số liệu, biểu đồ (chung)

Tìm mối quan hệ giữa các số liệu theo cả hàng nganh và hàng dọc; Giữa các đối tượng.

- Nhận xét tổng quát trước:
Qua các năm thì nó tăng hay giảm (nhanh hoặc chậm, liên tục hoặc không liên tục, đều hoặc không đều), thay đổi và giữa các đối tượng thì có sự khác nhau , khác biệt, chênh lệch…

- Nhận xét riêng:
+Dẫn chứng (tăng, giảm bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu %....)
+Nếu tăng giảm không liên tục thì chứng minh từng giai đoạn.
+Đối tượng nào tăng nhanh hơn, chậm hơn; cao nhất, thấp nhất.

* Nếu bảng chỉ có 1 năm, nhiều đối tượng:
+Đại lượng nào lớn nhất, đại lượng nào nhỏ nhất: dẫn chứng số liệu.
+Đại lượng lớn nhất gấp mấy lần đại lượng nhỏ nhất.
- Nếu bảng có 2 năm trở lên, có 1 đối tượng:
+Qua các năm thì nó tăng hay giảm (nhanh hoặc chậm, liên tục hoặc không liên tục, đều hoặc không đều)
+Dẫn chứng (tăng, giảm bao nhiêu lần hoặc bao nhiêu %....)

- Nếu bảng có 2 năm trở lên, nhiều đối tượng:
+Từ năm…… đến năm……
+Đại lượng nào tăng, đại lượng nào giảm: tăng giảm bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu lần, bao nhiêu %.
+Kết luận đại lượng nào tăng nhanh hơn
- Khi nhận xét về dân số:
+Dân số thường không giảm (luôn tăng, nhưng tăng nhanh hay chậm)
+Riêng biểu đồ và bảng số liệu về dân số phải nhận xét thời gian dân số gia tăng gấp đôi cần nhiêu nhiêu năm.
+Tỷ lệ gia tăng dân số cao hay thấp.
(Nguồn idialy)
Được tạo bởi Blogger.