(Câu 1 - Bài 3 Địa 7) Trả lời bài Quần cư - Đô thị hoá

Câu 1 (mục 2 - bài học 3 - trang 11) sgk địa lí 7: Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?

- Đọc hình 3.3, cho biết:

+ Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?

+ Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

Bài 1 trang 12 sgk địa lí 7

Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn. 
Trả lời:

- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công  nghiệp và dịch vụ.

- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

Bài 2 trang 12 sgk địa lí 7

Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ

của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ

yếu thuộc châu lục nào?

Trả lời:

Theo số dân : đô thị có số dân đông nhất thay đổi từ 12 triệu dân tăng lên đến 20 triệu 

dân, rồi đến 27 triệu dân. 

- Theo ngôi thứ :
Các đô thị trên chủ yếu thuộc châu Á và châu Mĩ
Được tạo bởi Blogger.