Danh sách các đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2017 - Viện Địa Lí Nhân Văn

Danh sách các đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2017


STT
Tên đề tài
Chủ nhiệm đề tài
Thời gian thực hiện
Bắt đầu
Kết thúc

Đề tài cấp cơ sở1
Địa lí văn hóa vùng Đồng bằng Bắc bộ
Ths. Nguyễn Thị Hòa
2017
2017
2
Một số vấn đề về quản lí đất đai đô thị hiện nay ở Việt Nam
Ths. Phạm Mạnh Hà
2017
2017
3
Một số vấn đề về quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam
Ths. Đinh Thị Lam
2017
2017
4
Vai trò của vị trí địa lí của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng ASEAN
Ths. Ngô Minh Đức
2017
2017
5
Phát triển du lịch cộng đồng: Trường hợp dân tộc Sán Dìu xã Đạo Trù huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc
Ths. Nguyễn Xuân Hòa
2017
2017
6
Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Ths. Bùi Thị Cẩm Tú
2017
2017
7
Một số vấn đề nghiên cứu lồng ghép biến đổi khí hậu trong sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
Ths. Nguyễn Thị Thu Hà
2017
2017
(Nguồn Viện Địa Lí Nhân Văn)
Được tạo bởi Blogger.