Giới thiệu Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội & Nhân văn - Viện Địa Lý

Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội & Nhân văn - Viện Địa Lý

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: TS. LÊ VĂN HƯƠNG
Phó trưởng phòng: ThS. Đào Thị Lưu

Liên lạc: 

Địa chỉ: Phòng 605, 606 và 609, nhà A27, Viện Địalý
Email:
Số điện thoại:

Chức năng, nhiệm vụ

1. Điều tra, nghiên cứu cơ bản Địa lý Kinh tế - xã hội và tài nguyên nhân văn phục vụ công tác quy hoạch, phân bố dân cư, tổ chức lãnh thổ.
2. Đánh giá tác động giữa các hoạt động kinh tế với tự nhiên, bảo vệ môi trường phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường.
3. Tổ chức chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào phát triển KT – XH các vùng lãnh thổ.
4. Tham gia đào tạo đại học và sau đại học nhằm phát triển nguồn nhân lực.
5. Hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong nước, quốc tế

Cán bộ của phòng

1. TS. Lê Văn Hương
2. Ths. Đào Thị Lưu
3. CN. Lê Thị Hạnh Liên
4. Ths. Nguyễn Thị Hải Yến
5. CN. Nguyễn Văn Hữu
6. Ths. Nguyễn Thị Loan
7. ThS. Phí Thị Thu Hoàng
8. KS. Nguyễn Thị Diên

Các công trình tiêu biểu trong 20 năm gần đây:

+ Đề tài, dự án cấp Nhà nước: 01 đề tài
+ Đề tài cấp Bộ và tương đương: 05 đề tài
+ Các công trình đã công bố: 20 bài báo
+ Sách chuyên khảo, sách tham khảo: 3 cuốn
+ Công tác đào tạo: Đã đào tạo được: 2 Tiến sĩ và 3 Thạc sĩ
(Theo Viện Địa Lý)
Được tạo bởi Blogger.